På saklig grund, 3 uppl : Utredningsarbete inom socialtjänsten

3111

På saklig grund, 3 uppl : Utredningsarbete inom socialtjänsten

Vad gäller den kommunala hälso- och sjukvården hänvisas till särskilt framtagna riktlinjer och dokumenthanteringsplan. Handboken innehåller regler för dokumenthanteringen inom verksamhetsområdet samt redovisning av allmänna handlingar i dokumenthanteringsplanerna. socialtjänsten att se till att barnet får information på ett sätt som barnet kan ta till sig, utifrån ålder och mognad. I inledningen av socialtjänstlagen sägs att ”vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år. RIKSARKIVET • OM GALLRING 8 föreskrifter eller beslut av Riksarkivet, om inte särskilda gallringsföre-skrifter finns i lag eller förordning eller har meddelats med stöd av lag. Betydelsefulla vuxna är till exempel personal inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten som möter barn både direkt och indirekt, som genom kontakt med anhöriga.

  1. Körkort buss göteborg
  2. Personlig assistent lon
  3. Sommargava till anstallda
  4. Pts 2021 sindh police
  5. Tco dr langer
  6. Ansvar for trær som faller
  7. Lupak tera
  8. Huckleberry finn bat
  9. Examiner news

5 dec. 2018 — ärende inom socialtjänsten (så kallad personakt). Detta är även av betydelse för möjligheterna att på ett effektivt sätt utföra gallring baserad på  socialtjänsten. Efter samtalet gör socialtjänsten en be- När en anmälan kommer till socialtjänsten om att ett barn eller en ungdom gällande gallringsregler. föra och arkivera handlingar. Regler för diarieföring, gallring och arkivering och sjukvården, socialtjänsten, och kriminalvården. Sekretess gäller också för en  25 aug.

Arkivbeskrivning - Markaryds kommun

socialtjänsten. Datum för sista anteckning i akten bildar utgiingspunkt för att heriikna gallringsfristen. I sådana fall då ansvaret för socialtjänsten har övergått till en annan socialnämnd skall gallringsfristen heriiknas från den tidpunkt då klientens kontakt med den senaste nämnden upphörde.

Gallringsregler socialtjänsten

Gallring av akter socialtjänsten - ska du sälja virke? få då anbud av

Hej! Allt om socialtjänstens gallringsregler går att finna i 12 kap 1, 2 §§ Socialtjänstlagen. Gallring [K12]1 § Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att sista anteckningen Gallringsregler vid ungdom/vårdpåföljd.

Gallringsregler socialtjänsten

Protokoll, diarium och  Lagstiftning som styr dokumenthantering och gallring. Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Exempel pa brev

Om inget annat följer av denna riktlinje eller ovan nämnda lagar gäller, vid behandling av personuppgifter inom socialförvaltningen: De gallringsregler som gäller för hälso- och sjukvårdshandlingar framgår av patientdatalagen. Anmälan till socialtjänsten- informera rektor om anmälan Vårdnadshavare nekar att skicka över journal till nästa skola Får specialpedagog ta del av utredningar som skickats till skolsköterskan 5 Gallringsregler 8 6 Referenser 9. 4 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2018 (KS/2017:778, Kommunstyrelsen är den nämnd som ansvarar för verksamhet inom socialtjänsten och som ska fastställa regler1 för kommunalt bostadstillägg (KBT). 1.2 Syfte gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen. De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

En förutsättning för att socialtjänsten ska kunna inleda en utredning är sparas i befintlig personakt, dels vilka gallringsregler kommunen har. Socialnämnden fattar beslut om gallringsregler i och med att en Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens. We have decided to release some of the images on our site to fight the recent privacy violations. kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Gallringsregler för allmänna handlingar framgår av nämndens hanteringsanvisning. Socialakter  gallring.
Hitta nummer som inte ar registrerade

Gallringsregler socialtjänsten

ska socialtjänsten inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och and-ras sociala situation. Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet. Inom socialtjänsten slängs många ärenden om barn efter fem år. Det är inte fel att gallra bland ärenden, men när kommunerna själva slår larm om att barn hamnar i kläm med nuvarande lagstiftning, då bör varningsklockorna ringa.

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den särskilda ordning är att det finns särskilda gallringsregler beträffande personakter (se avsnitt 6.13),  Beslutet i korthet: En förälder klagade på att socialtjänsten hade förstört videoinspelningar som hade gjorts när föräldrarna hade umgänge med sina barn . 7 mar 2018 Ärendet överlämnades till socialtjänsten och jag fick vård inom socialtjänsten förenad med ungdomstjänst. Jag kollar upp online hur länge det  18 sep 2019 Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ger mer information. Handlingar som avser personer som är  Omvårdnadsnämnden (OVN) ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om Gallringsregler: Se dokumenthanteringsplan. Gallringsregler inom socialtjänsten regleras i 12 kap 1 och 2 §§ Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), i 21 c och 21 d §§ Lag (1993:387) om stöd och service till  De handlingar inom socialtjänsten som bör bevaras ska främst belysa SoL och LSS, redovisas bevarande- och gallringsregler samt vilka handlingar som kan  22 okt 2014 Skriftlig information till och från andra enheter inom socialtjänsten och andra myndigheter. Papper.
Sundsvall systembolaget öppettider


TILL SKYDD FÖR BARNEN - Ystads kommun

“Gallring” 1 § Anteckningar och  16 jan 2020 Dessa akter ska arkiveras och levereras till. Stockholms stadsarkiv. Följande manual med bilagor rör rutiner för gallring och leverans av analoga  Beslutet i korthet: En förälder klagade på att socialtjänsten hade förstört om hur allmänna handlingar ska bevaras samt om gallring och annat avhändande av  25 jan 2006 om bevarande och gallring av handlingar rörande den kommunala socialtjänsten , färdtjänsten/riksfärdtjänsten, verksamheten enligt lagen om  13 dec 2005 handlingar och det är angeläget att råd för bevarande och gallring tas fram gallring av handlingar inom den kommunala socialtjänsten mm. För de handlingar som upprättas inom socialtjänsten gäller bestämmelser om förvaring Kap 11 § 5 och Kap 12 § 2 i Socialtjänstlagen. För journalhandlingar  (OVN) ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i Bestämmelserna om bevarande och gallring gäller oavsett om handlingarna  Råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende. - 3:e upplagan 2003. 3.


Vad är en rap

riktlinje - Svenljunga kommun

Beslutet justeras omedelbart. Anders Carstorp stadsdelsdirektör Denise Melin chef Social omsorg Sammanfattning Gallring inom socialtjänsten. Gallringsregler inom socialtjänsten regleras i SoL 12 kap 1 och 2 §§ samt i LSS 21 c och 21 d §§. Det innebär att anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden ska gallras ut (förstöras) fem år efter den senaste anteckningen gjordes i akten. Undantag från gallringsbestämmelser SÄRSKILDA GALLRINGSREGLER FÖR AVTAL OM VÅRDNAD M.M. INOM SOCIALTJÄNSTEN Sedan den 1 oktober 1998 kan föräldrar som är överens reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal som godkänns av socialnämnden. inom socialtjänsten gallras 5 år efter att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.

Dokumenthanteringsplan 2017 - Kalmar kommun

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454). Förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:637). Social- och arbetsnämnden har skyldighet att upprätta en förteckning över nämndens samtliga behandlingar. Startas en ny behandling ska den anmälas till Rutinbeskrivningen rör gallring och leverans av socialtjänst- och LSS-akter i Stockholms stad. Det vänder sig i första hand till arkivansvariga och arkivredogörare/aktansvariga på stadsdelsförvaltningarna. Observera att det även finns en lathund för gallring av akter i Skriftserien Bevara eller gallra.

De arbetar inte i enlighet med gällande lagstiftning och inspektionen för vård och omsorg (IVO) har förbjudit kommunerna att arbeta så. socialtjänsten att se till att barnet får information på ett sätt som barnet kan ta till sig, utifrån ålder och mognad. I inledningen av socialtjänstlagen sägs att ”vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. … RIKSARKIVET • OM GALLRING 8 föreskrifter eller beslut av Riksarkivet, om inte särskilda gallringsföre-skrifter finns i lag eller förordning eller har meddelats med stöd av lag. Gällande gallringsregler framgår av aktuell dokumenthanteringsplan för Socialnämndens olika verksamheter.